Esteu aquí

Serveis Socials

 

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Picassent estan formats per un sistema que inclou una sèrie de programes i recursos que aborden problemes socials concrets; un conjunt de serveis i prestacions de promoció i acció social que atén les necessitats socials del municipi.
 

Els Serveis Socials estan oberts a tota la ciutadania per informar, orientar i assessorar en drets, prestacions i recursos socials.
 

 

- Protecció de Menors en Risc o Desemparats

L’Equip d’Atenció Primària compta amb professionals en el tema de menors amb funcions de detecció, avaluació, intervenció i seguiment de la problemàtica dels menors en risc o desemparats.

 

Programes e Intervencions:

Programa d'intervenció en què es desevolupen actuacions de prevenció primària per a

famílies i menors en situació de dificultat social.

Intervenció Rehabilitadora de Suport a la família:

Disseny i execució de Plans d'Intervenció Familiar.

Desenvolupament d'actuacions, activitats de suport i atenció directa als menors.

Intervenció amb adolescents en conflicte social, atenció i suport directe.

 

 

- Absentisme escolar

 

L’absentisme escolar es pot definir com la falta d’assistència continuada d’un/una alumne/alumna que té l’edat d’escolarització obligatòria. Segons el que estableixen els apartats 1.1, 1.8 y 1.30 de l’article 149 de la Constitució Espanyola, els/les xiquets/etes i els joves tenen dret a l’educació. Este dret es concreta en la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), Llei orgànica 1/1990.

 

El servei també posa l’accent en les condicions en què el menor assisteix al centre educatiu, com un aspecte important que ens permet realitzar un treball més integrador i detectar possibles dificultats a nivell familiar.

 

 

- Serveis de Mediació

 

> Mediació Comunitària i de Convivència:

La mediació ajuda les persones, famílies i comunitats a solucionar els seus conflictes, de forma voluntària, amb l'ajuda d'un professional MEDIADOR.

 

QUAN S'UTILITZA?

Ja que és un procés voluntari, sempre que les parts així ho vulguen, i amb la col·laboració d'un professional MEDIADOR.

En quines situacions es pot utilitzar este servei:

En la convivència diària.

En la convivència veïnal.

En la utilització de llocs, espais i béns públics.

En els llocs i espais de trobada i relació ciutadana.

En el mitjà escolar i altres àmbits educatius.

En les relacions familiars.

En les associacions i la vida associativa.

 

> Mediació Intermediació Hipotecària:

Este servei de mediació atén de forma gratuïta a tots aquells veïns de Picassent que puguen tindre problemes amb el pagament de la hipoteca perquè, ajudats per un mediador, puguen buscar i plantejar solucions satisfactòries.

En quines situacions es pot utilitzar este servei:

Mediació amb les entitats bancàries.

Refinançament del préstec hipotecari.

Dació en pagament.

Lloguer social.

Suspensió del llançament de la vivenda.

Altres productes bancaris (preferents, clàusules sols, comissions il·—legals, etc.)

 

 

Site developed with Drupal