Esteu aquí

AJUDES PER A PERSONES DESOCUPADES PER OBTINDRE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

OBJECTE

L’Ajuntament de Picassent concedeix ajudes dirigides a persones desocupades en una situació econòmica deteriorada per obtenir Certificats de Professionalitat i així pal·liar que la situació socioeconòmica puga constituir un obstacle per a l’assistència.

 

QUANTIA

5 €/dia d’assistència fins a un màxim de 700 €/curs.

 

REQUISITS

  • Estar matriculat/da en un Certificat de Professionalitat de nivell I, II o III impartit de forma presencial per un Centre Integrat de Formació Professional.
  • La renta per càpita anual dels membres de la unitat familiar o de convicència a la qual pertanga la persona sol·licitant no excedisca del 100% del IPREM vigent, en còmput anual amb dotze pagues.
  • No estar incurs/a en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No tindre pendent de justificar, fora de termini, cap subvenció concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Picassent.
  • Estar empadronat/da a Picassent almenys durant 6 mesos ininterromputs i immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • Estar aturat/da i inscrit/a en el SERVEF

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini serà des del dia 2 de gener fins al 15 de desembre de cada any.

En qualsevol cas la documentació s’haurà de presentar el mateix any en què s’inicie l’acció formativa, en el termini màxim de dos mesos des de la data d’inici de l’acció.

 

Lloc de presentació: Oficina d’Atenció Ciutadana (Picassent)
                                    Plaça de l’Ajuntament, núm.2 - 96 123 01 00

 

Site developed with Drupal